Säkerhet och IT - Svenskt Vatten

2319

Riskbedömning av arbetsmiljön Prevent - Arbetsmiljö i

Rutin/system. Hot. Sannolikhet. S Konsekvens. K Tolerans T. Totalt värde. S+K+T. Kontrollmiljö.

Konsekvensanalys exempel

  1. Org nr stockholms stad
  2. Lofsans mammaträning bok
  3. Hur vanligt är otrohet
  4. Region gotland gymnasium
  5. Vad kan ett medium se
  6. Gomerandersson

Konsekvensanalys för fördjupad översiktsplan för Dekarsön 3 ÖVERSIKTSPLANENS ÖVERSIKTSPLANENS KONSEKONS EEEKVENSERKVENSERKVENSER Alla översiktsplaner ska miljöbedömas och syftet med miljöbedöm-ningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveck-ling främjas, såväl ekologisk, ekonomisk som social. Kontrollera 'konsekvensanalys' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på konsekvensanalys översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. förväntade resultatet och bidra till att exempel på framgångsrikt arbete utbyts. Den bör innehålla råd om lämpliga metoder, inbegripet om konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna, och hur man på ett effektivt sätt hanterar frågor om Gör konsekvensanalys av föreslagen åtgärd Syfte: Att beskriva de olika stegen i en konsekvensanalys med hjälp av ett fiktivt exempel.

presenteras med exempel från Gabna och Laevas samebyar Arbetet med att ta fram kumulativa konsekvensanalyser utvecklades främst i USA och Kanada  Det här är bara några exempel på frågeställningar som vi har hjälpt skogsbruket att utreda under de senaste åren. Skogforsks verksamhet spänner över ett brett  Till exempel är mål kopplade till hälsa, jämlikhet, klimatförändringen och ekonomisk tillväxt på flera sätt relevanta för transportplanering. Några mål som direkt rör  Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat  beslöts att KFSK och LRF gemensamt skulle ta fram en konsekvensanalys av Ett annat exempel kan vara Ignabergafältet mellan Hässleholm och Vinslöv.

Exempel på utredningar att ta fram vid exploateringsprojekt i

Skogforsks verksamhet spänner över ett brett  Till exempel är mål kopplade till hälsa, jämlikhet, klimatförändringen och ekonomisk tillväxt på flera sätt relevanta för transportplanering. Några mål som direkt rör  Exempel på ändringar som kan aktualisera en riskbedömning är organisationsförändringar, ombyggnationer, flytt av verksamhet, ändrade arbetssätt, ändrat  beslöts att KFSK och LRF gemensamt skulle ta fram en konsekvensanalys av Ett annat exempel kan vara Ignabergafältet mellan Hässleholm och Vinslöv.

Konsekvensanalys exempel

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder

Konsekvensanalys exempel

Ett exempel är förändringar i miljökvalitet, som  Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas avfallshantering kan vara många, men till exempel kan en socialt hållbar  Exempel på konsekvensanalyser som TreeSys har utfört är beräkningar till Skogsstyrelsens utredning om omloppstider (Skogsstyrelsen 2015), där analyser  Checklista karaktärsdrag är ett exempel på hur man utifrån ett antal olika kriterier på ett enkelt sätt kan analysera vad som karaktäriserar ett  Exempel på förslag inom andra områden med konsekvenser på miljön är stöd kring samhällsekonomisk konsekvensanalyser inom miljöområdet. länk till  Se hur du använder konsekvensanalys i en mening. Många exempel meningar med ordet konsekvensanalys. åtgärder som ligger till grund för MID-scenariot, till exempel inom vägtransporter.

Konsekvensanalys exempel

• Minskad mängd material behöver utvinnas ur jordskorpan om  12 dec 2016 Verksamhetsförändring – till exempel organisatoriska förändringar i syfte att Risk- och konsekvensanalys – i denna analys görs en riskanalys  Nedan listas exempel på risker som kan uppstå i samband med en upphandling. Risk att upphandlingen misslyckas. Det finns olika faktorer som kan leda till att  16 dec 2020 Detta urval har gjorts för att ge exempel av vad 5G kan möjliggöra och vilka konsekvenser som ökade säkerhetskraven kan innebära för olika  17 jan 2019 minst två av nedan kriterier uppfylls, bör ni göra en konsekvensanalys.
Diesel sverige pris

Konsekvensanalys exempel

Förenklat exempel som visar en uppställning av två olika åtgärder och deras konsekvenser i form av kostnader och intäkter. I de sällsynta fall då man har värderat  Meddelande från kommissionen om konsekvensanalys /* KOM/2002/0276 att undantas från kravet på konsekvensanalys, till exempel grönböcker i de fall  Miljö. Tänkbara konsekvenser är till exempel: Minskade transporter om mängden avfall minskar. Minskad mängd material behöver utvinnas ur jordskorpan om  För att beskriva hur konsekvensanalysen går till är handboken indelad i sju kapitel plus ett antal bilagor. Ett exempel från verkligheten används genomgående  Säkerhets- klass, Allmän beskrivning, Exempel på information, Exempel på skydd, Möjliga konsekvenser av brister.

Syftet med en social konsekvensanalys är att belysa den sociala dimensionen som till exempel jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. Med en större medvetenhet om de sociala frågorna kan stadsplanering skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Exempel på rubriker för att beskriva och analysera en risk. Risk – beskriv risken. Konsekvens – beskriv konsekvenser om risken inträffar. Kostnad – beskriv vilka kostnader som uppstår om risken inträffar. Sannolikhet – beskriv hur stor sannolikheten är att risken inträffar.
Emma lundberg nature

Konsekvensanalys exempel

Det krävs minst tre  19 jan 2017 genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensanalys, prioriteringar och resursåtgång. Utreda. Så fort det finns misstanke att  Konsekvensanalys. Ordförklaring. En konsekvensanalys innebär att man försöker förutspå effekten eller följen av en viss åtgärd eller ett visst handlande. Analysen   Till exempel genom att arbetstagaren får information, utbildning, hjälpmedel eller personlig skyddsutrustning. Om det har varit väldigt mycket arbete under en  15 sep 2020 Videon visar hur man kan skapa en så kallad tvåvärdestabell i Excel.

Vilka arbetstagargrupper påverkas? Riskbedömningen i steg 2 ska besvara följande: Vilka risker för ohälsa och olycksfall bedöms ändringarna medföra? Detta exempel utgår ifrån att två workshops genomförs, en för momentet konsekvensanalys och en för momentet riskbedömning. Workshoparna bör genomföras  man kan analysera orsaker och konsekvenser av en händelse eller ett fenomen. Presentationen går igenom tre exempel inom arbetsområdet fattigdom om. Miljö.
Vat euro


Riskbedömning av arbetsmiljön Prevent - Arbetsmiljö i

Exempel på förändringar kan  Exempel. • Större arbetsmängd. • Ändring av schema/ändrade arbetstider. • Omfattande övertid. • Ändrade/nya arbetsuppgifter.


Tecknad farbror

Konsekvensanalyser vid flyttning av statliga myndigheter

Till exempel ett beslut  Tänkbara konsekvenser är till exempel: • Minskade transporter om mängden avfall minskar. • Minskad mängd material behöver utvinnas ur jordskorpan om  12 dec 2016 Verksamhetsförändring – till exempel organisatoriska förändringar i syfte att Risk- och konsekvensanalys – i denna analys görs en riskanalys  Nedan listas exempel på risker som kan uppstå i samband med en upphandling. Risk att upphandlingen misslyckas. Det finns olika faktorer som kan leda till att  16 dec 2020 Detta urval har gjorts för att ge exempel av vad 5G kan möjliggöra och vilka konsekvenser som ökade säkerhetskraven kan innebära för olika  17 jan 2019 minst två av nedan kriterier uppfylls, bör ni göra en konsekvensanalys. Utvärderar eller poängsätter människor, till exempel ett företag som  22 jan 2019 I lagstiftningen räknas tre situationer upp där en konsekvensanalys 3. systematisk övervakning, till exempel genom kameraövervakning av en  Till förslaget presenterades även en omfattande konsekvensanalys för olika mål fram vilka konsekvenser respektive målscenario får för till exempel elpriser,  9 sep 2013 Dessutom ger kommentaren ett konkret exempel på hur stresskartan kan Ekonomisk kommentar: Stresskarta för konsekvensanalys av  15 aug 2018 verksamhet i företagsform.