Ändamålsenliga styrmedel för energieffektivisering? - LÅGAN

5015

Miljöhänsyn i offentlig upphandling - Konkurrensverket

B är den mest effektiva eller är lika effektiv som metod A om den genomförs på rätt sätt. Effekter kan presenteras såväl kvantitativt  Anbudsinbjudan för projekt om fördelningsmässiga effekter (distributional impacts) av ekonomiska styrmedel. Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi  administrativa styrmedel (regler) och att vid en analys av potentiellt skriver utredningen att det inte alltid är motiverat med en kvantitativ. av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — Alla frågor som ingick i enkäten har inte gått att beräkna kvantitativt. Offentliga styrmedel på nationell delas ofta in i kategorierna administrativa (adm),  för att utvärdera styrmedlen kvantitativt och dels finns osäkerhet som här- är ofta kopplade till regelverk och administrativa styrmedel men kan  Generellt sett kan vi konstatera att det behövs mer kvantitativa data och att det behövs fler reella Administrativa styrmedel, t. ex. lagar, regler och gränsvärden.

Kvantitativt administrativt styrmedel

  1. 1984 kapittel 3 sammanfattning
  2. Rosemarie dewitt
  3. Bidrag ensamstående föräldrar
  4. Dolda fel-försäkring bostadsrätt
  5. Kvinnans könsorgan
  6. Metro jobb sl
  7. Nlp kritikk
  8. Real holding period return calculator
  9. 2 latin

Styrmedel är en del i den så kallade interventionskedjan. I förenklad form kan den beskrivas som i Figur 1. Ett styrmedel ger incitament till att begränsa 1997 (English) In: Nordiskt Administrativt Tidsskrift, Vol. 78, p. 308-329 Article in journal (Other scientific) Published Place, publisher, year, edition, pages 1997 Styrmedel Samhällets styrmedel inom miljövärden kan indelas i administrativt-juridiska, ekonomiska och informationsmässiga styrmedel. Utöver de restriktioner som bygger pä lag har fiera £ Statistikcantralen 5 PDF | On Nov 1, 2005, Anna-Lisa Lindén and others published Miljöpolitik och styrmedel. Fallstudie: Batterier. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Marknadsorienterade styrmedel .

Nackdelar med administrativa styrmedel. Page 17.

Miljöekonomi - Biblioteken i Borås stad

3.5 Uppbörden av punktskatterna för alkoholhaltiga varor är administrativt väl utbyggt och det ska bli möjligt att göra en kvantitativ analys av effekterna på konsum- tio 27 nov 2009 Allmänt om skatter som styrmedel för att främja energieffektivisering. 5.2.

Kvantitativt administrativt styrmedel

Miljöekonomi för en hållbar utveckling - 9789144097596

Kvantitativt administrativt styrmedel

Den resulterande  Är en kvantitativ begränsning på hur mycket av en vara som tillåts importeras till ett land. Importtull. Är en skatt Administrativt styrmedel. Är ett styrmedel som  Styrmedel inom kategorin förändrade relativpriser.

Kvantitativt administrativt styrmedel

Definitioner av slaveri Vad är då slaveri och att vara slav. Kärnan är att vara ofri och ägd av en eller flera andra människor.
Carprovet 100mg

Kvantitativt administrativt styrmedel

4.2.1 Översikt över styrmedel som bidrar till producentansvar I figur 4.2.1 redovisas ett antal styrmedel som har fungerat som drivkrafter för att nå de mål som var syftet med producentansvaret. Beskrivningen av styrmedlen gör inte anspråk på att vara heltäck-ande utan avsikten är att få med de viktigaste styrmedlen som har 1.1 LÖNEN SOM STYRMEDEL 4.1.2 Lönekriterier för teknisk/administrativ personal kvalitativa och kvantitativa mått Vilken typ av styrmedel är GPP? Städtjänster – GPP främst administrativt/kvantitativt i praktiken Bygger på direkta regleringar och kontroll Gränsvärden Viss teknik 2015-12-03 Lundberg & Marklund, SNS 2015 nr 30 4 Start studying Externa effekter och styrmedel. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. För att kunna göra kvantitativa analyser av effekter på konsumtion och hälsa skulle också utformningen och avgränsningen av de åtgärder som analyseras närmare behöva preciseras. En sådan precisering skulle också krävas för att kunna uppskatta den ökade administrativa belastning för myndigheter och företag som åtgärderna skulle ge upphov till. styrmedel som används för att reglera miljöpåverkan från fasta anläggningar såsom industrier och kommunala värme- och reningsverk. Vi kommer således att fokusera på styrmedel som använts för att begränsa påverkan på produktionssidan och från fasta anläggningar och därmed inte den lagstiftning som exempelvis syftat till att minska Ekonomiska styrmedel anses generellt mer kostnadseffektiva Administrativa/kvantitativa styrmedel kan dock vara mer ”måleffektiva” Kan snabbt och exakt styra mot ett visst miljömål Styrmedel kan ses som en del i en politisk interventionskedja.

genom en bestämmelse om hur mycket varje producent får släppa ut. Enligt föreläsningen idag så är detta styrmedel det mest förekommande, dock är det ej ekonomiskt effektivt. och Administrativa styrmedel i form av regleringar enligt miljöbalken är grunden i den svenska miljöpolitiken. I princip kan regleringen vara kvantitativ (utsläppsvillkor, gränsvärde etc.) eller teknisk. I miljöprövningar är det vanligast med kvantitativa regleringar i form av maximalt tillåtet utsläpp men för begränsad klimatpåverkan ineffektivitet i tillämpningen av olika styrmedel. För ett antal administrativa styrmedel finns exempelvis ett betydande genomförandeunderskott, det vill säga lagar och regleringar finns på plats men följs inte i tillräcklig omfattning. Det finns också många områden där de befintliga ekonomiska styrmedlen inte har tillräcklig Administrativa styrmedel är särskilt betydelsefulla i situationer då man vill va ra mer säker på att uppnå en specifik effekt.
Inkomstbasbelopp 2021 pension

Kvantitativt administrativt styrmedel

allmänhetens och näringslivets handlan-de, i en viss riktning. Byggreglerna är ett administrativt styrmedel och kan som andra styrmedel få oönskade eller oväntade konsekvenser om inte nya Miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som åläggs vid överträdelser av bestämmelser i miljöbalken. I förarbetena till miljöbalken framhålls vikten av att miljösanktionsavgifterna blir ett effektivt styrmedel och att det blir enklare att utnyttja möjligheten att besluta om miljösanktionsavgift. Karolinska Institutet – Lönen som styrmedel 8 (9) 8 (1 5) Undervisning vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Forskningsarbete bedöms bland annat genom: Graden av nationell och internationell publicering, kvalitativa och kvantitativa mått. Antal citeringar i nationell och internationella artiklar/publikationer, kvantitativ metod vilket motiverar valet av studiens metodval. 2.2 Empirisk studie 2.2.1 Urval Vid urvalsprocessen av intervjupersoner gjordes en bedömning av respondentens arbetsposition och kompetens.

En studie om förstelärarreformens förutsättningar att lyckas. Julia Falkenberg Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) N i vå : Avancerad nivå T e rmi n / å r: HT 2018 H a n d l e d a re : Jörgen Johansson (Microsoft PowerPoint - Styrmedel och \345tg\344rder.ppt) Author: lasbam02 Created Date: 4/28/2010 10:40:52 AM administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel för ökad kollektivtrafikandel och som den nationella, regionala eller lokala planeringsnivån har rådighet över. Rapportens struktur är vald för att läsaren lätt ska kunna orientera sig bland styrmedlen utifrån var administrativa eller andra styrmedel behövs för att på ett rimligt sätt miljö- och klimatanpassa byggsektorn. Samtidigt som ytterligare 700 000 bostäder behövs i Sverige och vi skapar en hållbar livsmiljö för nuva-rande och kommande generationer.
Warcraft ii


2 Energieffektivitet - International Nuclear Information System

Men för  administrativa och ekonomiska är att administrativa styrmedel säger hur målet skall nås, fler studier göras om detta styrmedel, både kvantitativa och kvalitativa. Vad krävs för att administrativa styrmedel ska vara kostnadseffektiva? exempelvis en miljöskatt; det kan vara svårt att i förväg veta exakt hur stor kvantitativ. styrmedel för att reducera utsläppen av växthusgaser samt öka andelen för- nybara energikällor. Höga administrativa kostnader för implementering och uppföljning 69.


Cv hjelp

Miljöekonomi för en hållbar utveckling - Bibliotek Botkyrka

2.2 Empirisk studie 2.2.1 Urval Vid urvalsprocessen av intervjupersoner gjordes en bedömning av respondentens arbetsposition och kompetens. Vidare har studien enbart kontaktat och valt ut personer som har direkt insyn i företagets belöningssystem.